Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu,

ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:

 

1). 20 m2 powierzchni dachu budynku (nadbudówki kotłowni) wraz ze znajdującym się w nadbudówce pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni (maksymalnie 4 m2)- dotyczy
CZĘŚCI A  załączonej mapki (kolor zielony)

 

2). 20 m2 powierzchni dachu budynku (nadbudówki kotłowni) wraz ze znajdującym się w nadbudówce pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni (maksymalnie 4 m2)- dotyczy
CZĘŚCI B  załączonej mapki (kolor żółty)

 

3). 20 m2 powierzchni dachu budynku (nadbudówki kotłowni) wraz ze znajdującym się w nadbudówce pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni (maksymalnie 4 m2)- dotyczy
CZĘŚCI C  załączonej mapki (kolor niebieski)

 

z przeznaczeniem do zainstalowania masztów telefonii komórkowej.

 Przedmiot najmu znajduje się na ul. Parzęczewskiej 35 w Zgierzu.

 

Warunki przetargu

 

1.    Ofertę mogą składać osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

2.    Stawkę wywoławczą czynszu miesięcznego ustala się w wysokości:

2.600,00 zł netto  + VAT wg obowiązujących stawek (za każdą z wynajmowanych powierzchni)

Termin składania ofert upływa 23.08.2011 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta – najem powierzchni dachu części…… (A, B lub C)”.

Oferty można składać wyłącznie w Kancelarii Szpitala, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz do dnia 23.08.2011 r. do godz. 14:00.

 

3.    Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.600,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na konto Kredyt Bank S.A. 11 1500 1546 1215 4002 8272 0000.

Do oferty należy dołączyć kserokopie dowodu wpłaty wadium.

 

5.  Otwarcie ofert nastąpi w dn. 24.08.2011 r. o godz. 10.30,  p. 26.

Przedmiot najmu można oglądać w dni robocze w godz. 1000 – 1400 w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny  tel. (42) 71-44-331.

 

6.  Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
     jak również prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferują taką
     samą cenę.

 

Regulamin

Projekt umowy